De Raad van Commissarissen (RvC) houdt integraal toezicht op het bestuur van Woningstichting Leusden (WSL). Dit doen zij op basis van de Governance Code. De raad houdt toezicht op besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en financiën. Daarnaast adviseert zij de bestuurder over beleid, ontwikkelingen en uitvoering.
(Bron: WSL)


Raad van Commissarissen

Op voordracht van Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) worden twee leden van de Raad van Commissarissen voorgedragen. Goed toezicht en bestuur is een kunst! HLVE heeft twee keer per jaar contact met de RvT en indien nodig extra contact bijvoorbeeld als er sprake is van ledenwisseling. De twee leden die wij als huurders hebben voorgedragen zijn: Mevr. K. Broekhuizen (1-9-2016) en Mevr. M.A. Sijbrandij-Endert (1-3-2018). HLVE let bij de sollicitatieprocedure op de kwaltieiten en kerntaken van de kandidaat. 

De RvC heeft drie rollen:

 • Toezichthouder. De RvC houdt toezicht op basis van een toetsingskader dat in samenspraak met
  de bestuurder is opgesteld. De RvC ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen en
  de volkshuisvestelijke opgaven, de borging van de financiële continuïteit en de monitoring van de
  kwaliteit van dienstverlening.
 • Klankbord. In deze rol beoogt de RvC op positief-kritische wijze te reflecteren op relevante
  vraagstukken. Vanuit een open en lerende houding beoogt de RvC een waardevol sparringpartner
  te zijn voor de bestuurder.
 • Werkgever. De RvC werft, selecteert en benoemt de bestuurder en draagt zorg voor de continuïteit
  van de organisatie. Zij beoordeelt op regelmatige basis het functioneren van de bestuurder en ziet
  erop toe dat de bestuurder de wet- en regelgeving naleeft.

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193