Update 2023

Een fusie van 2 corporaties is niet zomaar geregeld, hiervoor is afgesproken dat 2023 een overgangsjaar wordt. Dit betekent dat alle systemen, briefpapier, medewerkers langzaam overgaan naar 1 corporatie dus ook 1 systeem. Dit geldt ook voor de RvC van Woningstichting Leusden en Eemland wonen. Na een fusie wordt dat ook 1 RvC. De RvC wil graag terug naar 5 leden en dit doen ze ook geleidelijk aan. Vorig jaar (nov. 2022) hebben wij al afscheid genomen van Mevr. M.A. Sijbrandij-Endert, zij was een van de leden van de RvC op voordracht van de huurders. Wij volgen dit proces en wij hebben ook goede overleggen met de RvC. 

                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De Raad van Commissarissen (RvC) houdt integraal toezicht op het bestuur van Omthuis. Dit doen zij op basis van de Governance Code. De raad houdt toezicht op besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en financiën. Daarnaast adviseert zij de bestuurder over beleid, ontwikkelingen en uitvoering.

(Bron: WSL)

Raad van Commissarissen

Op voordracht van Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) worden één of twee leden van de Raad van Commissarissen voorgedragen. Goed toezicht en bestuur is een kunst! HLVE heeft twee keer per jaar contact met de RvC en indien nodig extra contact bijvoorbeeld als er sprake is van ledenwisseling. Inmiddels is 1 lid afgetreden en zit Mevr. K. Broekhuizen (1-9-2016) er nog op voordracht van de huurders. HLVE let bij de sollicitatieprocedure op de kwaltieiten en kerntaken van de kandidaat. 

De RvC heeft drie rollen:

 • Toezichthouder. De RvC houdt toezicht op basis van een toetsingskader dat in samenspraak met
  de bestuurder is opgesteld. De RvC ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen en
  de volkshuisvestelijke opgaven, de borging van de financiële continuïteit en de monitoring van de
  kwaliteit van dienstverlening.
 • Klankbord. In deze rol beoogt de RvC op positief-kritische wijze te reflecteren op relevante
  vraagstukken. Vanuit een open en lerende houding beoogt de RvC een waardevol sparringpartner
  te zijn voor de bestuurder.
 • Werkgever. De RvC werft, selecteert en benoemt de bestuurder en draagt zorg voor de continuïteit
  van de organisatie. Zij beoordeelt op regelmatige basis het functioneren van de bestuurder en ziet
  erop toe dat de bestuurder de wet- en regelgeving naleeft.

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193